Algemene voorwaarden

1. Reserveren

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons per mail werd bevestigd.

2. Annuleren door slecht weer:

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering. Het weerbericht wijzigt zelden drastisch van de ene dag op andere, waardoor klanten 24u op voorhand reeds zouden moeten kunnen beslissen of ze al dan niet wensen te annuleren. We danken u voor uw begrip.
Indien u binnen de 24u voor levering annuleert zal de integrale huurprijs gefactureerd worden (dit omdat er gaten in de planning komen die wij desondanks toch moeten vergoeden aan het personeel).

3. Betaling

De betaling van de gehuurde springkastelen gebeurt contant bij levering, wij beschikken helaas niet over een betaalterminal.

4. Waarborg

Voor sommige springkastelen vragen wij een waarborg, dit bedrag wordt bij reservatie aan u meegedeeld.

5. Levering, ophaling & plaatsing

Wij leveren gratis in de door ons opgegeven gemeentes, voor de lijst verwijzen wij u graag door naar onze website.
Het uur van levering en ophaling wordt tijdens de reservatie afgesproken in functie van onze planning. Levering is ten vroegste om 9u00, ophaling ten laatste om 21u00. Indien u hiervan wenst af te wijken vernemen wij dit graag tijdens de reservatie.

Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter, afhankelijk van het springkasteel die u hebt gekozen. Exacte afmetingen staan vermeld op onze website. Wij leveren liever niet door het huis tenzij er voldoende plaats is om tot in de tuin te geraken.  Kastelen worden steeds met een transportkar tot aan de opstelplaats gereden en worden nooit over een haag, poort of omheining getild.

6. Aanvang verhuurperiode

Bij de aanvang van de huurperiode zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huur- en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan (deze voorwaarden staan op onze website of kunnen op simpel verzoek worden doorgemaild). Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Wanneer de huurder bij levering schade vaststelt dient deze JumpMania hierover onmiddellijk te verwittigen. Indien JumpMania niet op de hoogte wordt gebracht gaan wij ervan uit dat de schade tijdens de huurperiode is ontstaan en zal deze op de huurder worden verhaald.

Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen en wij de huurder niet kunnen bereiken zal het integrale huurbedrag toch gefactureerd worden.

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van JumpMania.

7. Opstelplaats

Het springkasteel wordt bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond (gras) geplaatst. Asfalt, beton en klinkers zijn ook geschikt. Kastelen worden nooit op een oneffen oppervlak (steenslag, puntige voorwerpen, glas, …) geplaatst teneinde schade te vermijden. De kastelen worden nooit op zand of braakliggende grond geplaatst.

8. Tijdens de huurperiode

 • Het kasteel wordt indien mogelijk met de opening naar het feest toe geplaatst zodat de huurder een beter toezicht kan houden.
 • Een blower in werking mag nooit afgedekt worden, zelfs niet bij regen. Indien u de blower uitschakelt mag deze pas weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand is gekomen. In geval van onweer vragen wij de huurder de blower uit het stopcontact te verwijderen en af te dekken of hem desnoods binnen te plaatsen. De motor moet op 220 V en 16 A aangesloten te worden.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden, tenzij JumpMania hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gelieve ons in extreme omstandigheden of bij twijfel steeds telefonisch te verwittigen.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt blijven.
 • Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer, dan moet het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:
  • Stroom uitschakelen en blower loskoppelen.
  • De luchtuitlaten openen en de muren naar binnen plooien.
  • Springkasteel dubbelvouwen en het grondzeil over het kasteel leggen zodat er niet veel water kan inlopen.
  • Belangrijk: na de regen het kasteel onmiddellijk terug openplooien, de luchtuitlaten sluiten en  het kasteel terug opblazen zodat het kan drogen. Zorg er steeds voor dat het kasteel terug goed verankerd is.  
 • Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen worden bij regenweer ook nat aan de binnenkant. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen. Na de regen kan de huurder het kasteel deels droogwrijven zodat de kinderen sneller terug kunnen springen.

9. Aansprakelijkheid

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. JumpMania kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties...
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.
 • Indien het springkasteel en/of de motor bij u wordt gestolen, betaalt u dit terug aan JumpMania tegen nieuwwaarde.
 • Ook al zijn onze springkastelen veilig en leeft ook u de veiligheidsvoorschriften na, een ongeval kan nooit volledig uitgesloten worden. In de meeste gevallen wordt dergelijk risico gedekt door uw familiale polis of burgerlijke aansprakelijkheid. Voor meer info hierover kan u best contact opnemen met uw verzekeringsagent.  Indien dit niet het geval is, kunt u het beste een bijkomende verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van JumpMania.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen. Springkastelen mogen nooit worden afgelaten als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn.

10. Gebruiksvoorwaarden

 • Brillen, schoenen, speelgoed of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel, dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
 • De attracties zijn niet toegankelijk voor huisdieren.
 • Het eventuele voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • Er mogen nooit meer kinderen springen dan het maximaal opgegeven aantal.
 • Het gehuurde springkasteel en de toebehoren blijven ten allen tijde eigendom van JumpMania.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.
 • Eventuele klachten moet u binnen 5 dagen na levering en plaatsing van het gehuurde materiaal per aangetekende brief aan JumpMania overmaken.

11. Voorzieningen

 • De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1,5 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

12. Defect

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient de huurder JumpMania onmiddellijk telefonisch te verwittigen.

Alvast bedankt voor het doornemen van deze voorwaarden, goeie afspraken maken goeie vrienden! Veel springplezier!

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.